About me

W kręgu moich zainteresowań artystycznych i społecznych kluczową rolę odgrywa człowiek i jego życie. Przemijalność, proces starzenia, kondycja egzystencjalna, a w tym wszystkim rola czasu i zadawanie pytań o jego sens, cykliczność i powtarzalność zdarzeń. Procesy społeczne jakie zachodzą wokół jednostki takie jak postęp ekonomiczny, technologiczny czy kulturowy, skłaniają mnie do twórczej refleksji. Zastanawiają  mnie momenty krańcowe takie jak narodziny czy śmierć oraz nieoczywiste stany pomiędzy tym, co przeszłe i przyszłe. Bliska jest mi wizja czasu jako spirali, jaką starożytni czy kultury wschodu wyznawali, w której historia świata składa się z powtarzających cykli. Upływ czasu łączy się z jego odbiciem w niezmiennej wieczności, w której idee są trwałe i nie podlegają jego działaniu.

Punktem wyjścia do moich rozważań i rozwiązań malarskich jak i intermedialnych jest zawsze człowiek i jego związek z przedmiotem, atrybutem, symbolem. Pokrewne wydaje mi się pojęcie „kryptoportretu”, które jest przede wszystkim próbą oddania stanów emocji portretowanych. Fundamentem jest tworzenie z natury, przebywanie w obecności postaci czy rzeczy, aby wzmocnić odbiór i jest polem do wyrażenia ekspresji. Malując obraz, budując instalację, czy tworząc wideo próbuję zatrzymać w pamięci dany stan emocji, kontempluję. Z szacunku do emocji portretowanych ludzi czy historii przedmiotów, staram się być lustrem, ale trwać w gotowości i zaangażowaniu. Bo tylko zaangażowanie może przynieść głęboki przekaz.

 

Within my artistic and social interests, human and his/her life plays the key role. Transiency, the aging process, existential condition, the role of time and its sense, periodicity and repeatability of events. Social processes that takes place around human, such as economical, technological and cultural progress inspire my creativity. I am wondering about extreme moments such as birth or death and unobvious conditions between what has gone and the future. The vision of time as a spiral that the ancients or cultures of the East have professed is close to my heart, in which the history of the world consists of repeating cycles. The passage of time connects with its reflection in unchanging eternity, in which ideas are permanent and are not subject to its action.

The starting point for my considerations, paintings and intermedia is always a human and his subject. Related events are the concept of „cryptoportrait”, which is, above all, an attempt to express the content of emotions portrayed. The foundation is creating from nature, being in the presence of a character or thing to strengthen the reception and is a field to express expression. When painting, building installation, or when creating videos, I try to contemplate about a given moment of emotion. Respectfull of the emotions of portrayed people or the history of objects, I try to be mirror, but be ready and committed at the same time. Because this is the way to bring a deep message.

 

BIO

Jestem absolwentką Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie na wydziale Malarstwa. Stypendystką we francuskiej artystycznej szkole wyższej École Supérieure des Beaux-Arts de Dijon. Dyplom pt: „SAMOTRZEĆ” obroniłam u profesora Jacka Waltosia.

Od 2017 roku jestem promotorką Pracowni Ilustracji (dyplomowa) na Grafice Reklamowej i Multimediach na Wyższej Szkole Europejskiej im. Tischnera oraz wykładowczynią zajęć Rysunku i Kompozycji i Obróbki filmu, animacji i dźwięku. Od 2016 jestem koordynatorką i współtwórczynią działań artystycznych w krakowskiej Fundacji Sztuki Nowej ZNACZY SIĘ. Współtworzę grupę artystyczną FLU GRYPA TWÓRCZA.

Należę do ZPAP okręgu krakowskiego.  Od 2010 roku prowadzę pracownię artystyczną FRESCOARTE  w ramach której tworzę i wykonuję malowidła, freski i murale dla osób prywatnych jak i instytucji: sgraffito dla Domu Kultury w Wawrzeńczycach, mural tarczy zegara słonecznego dla pływalni w Miliczu. Jestem twórcą zwycięskich murali „Tęczowy rowerzysta” i „Pokolenia” w konkursie „Graffiti w przestrzeni publicznej”. Współtworzyłam wielkoformatowe murale zrealizowane  na krakowskim Podgórzu w ramach trzech różnych Festiwali: Art Boom, Festiwal Conrada, Festiwalu Sztuki Gniewu, mural powstały na 600 lecie Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz mural „Wyspiański na Mogilskim” w ramach akcji: „Ozdabiamy Rondo Mogilskie”. Współpracowałam między innymi z Centrum Sztuki SOLVAY, z Teatrem NOWYM w Krakowie, Dworem Czeczów, Muzeum Ziemi Chrzanowskiej z którymi realizowałam projekty kulturalno edukacyjne dla dzieci i młodzieży licealnej i gimnazjalnej.

 

I graduated from the Academy of Fine Arts in Cracow at the Painting Department. I studied at ENSBA in Dijon, France. My diploma work was called: „Samotrzeć” under the supervision of professor Jacek Waltoś.

Since 2017  I’m The Foundation of New Art ZNACZY SIĘ I co‐create an artistic group called FLU GRYPA TWÓRCZA. I’m a member of ZPAP in Cracow.. Since 2010 I have run FRESCOARTE STUDIO and I make frescos, murals, paintings for private clients as well as institutions: for example I have made sgraffito for the Community Centre in Wawrzeńczyce, the mural of a sundial for the swimming pool in Milicz. I’m the winner of the „Graffiti in communal area” contest for the murals called ”Tęczowy rowerzysta” and „Pokolenia”. I’ve co-worked at different festivals making large scale murals in Podgorze: The Art Boom Festival, The Conrad Festival, The Art of Anger Festival,  the mural created to commemorate 600 years of the Jagiellonian University in Cracow as well as the mural „Wyspiański at the Mogilskie roundabout” under project: ” We are created the Mogilskie roundabout „. I co‐worked with Art Centre SOLVAY, The NEW THEATRE in Cracow, Dwór Czeczów, Museum in Chrzanów where I realised educational and artistic projects for children and for students of middle and high school.

 

Kontakt / Contact

+48 694 115 191
joanna.rog.ociepka@gmail.com

Dodaj komentarz